آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 3 - 99

 آگهي تمدید مناقصه عمومی  شماره 3 - 99

انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل در محدوده استانهای تهران و البرز

شركت پارس خودرو در نظر دارد انجام خدمات ذیل را به پیمانکاران توانمند واگذار نماید، لـذا از كليـه پيمانكاران با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل مي آيد مطابق شرایط مندرج در جدول ذیل از روز یکشنبه مورخ 19/5/99 لغایت سه شنبه مورخ 21/5/99 (ساعت 9 صبح لغایت 15 عصر) نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد و ارایه  مدارک: تهران، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج، شرکت پارس خودرو، معاونت بازرگاني، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید، اداره مناقصه و برنامه ریزی خرید. تلفن : 48914552 و 48914389

هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 500.000ریال(پانصد هزارریال) به حساب جام شماره  7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد, همچنین تیم ارزیابی پارس خودرو به منظور بررسی و ارزیابی توان فنی شرکتهای داوطلب، از امکانات آنان بازدید خواهند نمود.

 

ردیف شرح فعالیت الزامات مورد نیاز
1 انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل در محدوده استانهای تهران و البرز اجرای حداقل یک قرارداد در 5 سال گذشته با شرکت های تولیدی و صنعتی در محدوده استانهای تهران و البرز
     

 

                                                                                                                               روابط عمومی شرکت پارس خودرو

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست
خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست