آگهي مناقصه عمومی شماره 2 - 99

آگهي مناقصه عمومی  شماره 2 - 99

شركت پارس خودرو در نظر دارد انجام خدمات ذیل را به پیمانکاران توانمند واگذار نماید، لـذا از كليـه پيمانكاران با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل مي آيد مطابق شرایط مندرج در جدول ذیل از روز شنبه مورخ تاریخ 99/4/21 لغایت 99/4/23 (ساعت 9 صبح لغایت 15 عصر) نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد و ارایه  مدارک: تهران، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج، شرکت پارس خودرو، معاونت بازرگاني، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید، اداره مناقصه و برنامه ریزی خرید. تلفن : 48914552 و 48914389

هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 500.000ریال(پانصد هزارریال) به حساب جام شماره  7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد, همچنین تیم ارزیابی پارس خودرو به منظور بررسی و ارزیابی توان فنی شرکتهای داوطلب، از امکانات آنان بازدید خواهند نمود.

ردیف

شرح فعالیت

 

الزامات مورد نظر

 

1

انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل در محدوده استان های

 تهران و البرز

اجرای حداقل یک قرارداد طی پنج سال گذشته با شرکتهای تولیدی و صنعتی در محدوده استان تهران و البرز

 

                                                                                                        روابط عمومی شرکت پارس خودرو

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :