آگهی مناقصه عمومی 95-1401

آگهی مناقصه عمومی  95-1401

آگهي تمدید(اول) مناقصه شماره: 95-1401

 

بدینوسیله شركت پارس خودرو آگهي مناقصه شماره 95-1401 مربوط به تامین اقلام ذیل را از طریق تامین کننده واجد صلاحیت از تاریخ 1401/12/17لغایت 1401/12/22 ( از ساعت 9 صبح لغایت 15 عصر ) تمدید مینماید ، لذا از کلیه تولید کنندگان، با زمینه فعالیت مرتبط دعوت به عمل مي آید مطابق با اقلام و شرایط مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه  و اعلام پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد و ارایه مدارک: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، شرکت پار س خودرو ، معاونت بازرگاني، مدیریت خرید داخل اداره خرید رنگ و مواد شیمیایی تلفن 48914384 -48913229

بدیهي است ارائه و تحویل مدارك هیچگونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد، لذا تیم ارزیابي پارس خودرو به منظور بررسي وارزیابي توان فني و بازرگاني شرکتهاي داوطلب ، از امکانات آن مجموعه ها بازدید به عمل مي آورد .

از برنده مناقصه یک فقره چک یا ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ کل خرید اخذ خواهد شد  و پس از پایان تعهدات عودت میگردد.

سایر اطلاعات و جرئیات مربوط به مناقصه، در اسناد مناقصه درج شده است.

ردیف

شرح اقلام مورد نیاز

مقدار

واحد

الزامات مورد نظر

1

رنگ آستری بدنه خودرو

266.000

کیلوگرم

1-مطابق با معیارهاي مهندسي مندرج در اسناد مناقصه

2- تامین کننده باید تولید کننده مواد مذکور باشد

2

تینر آستر

51.000

لیتر

3

رنگ سفید ساده تک پوششه

342.000

کیلوگرم

4

تینر رنگ سفید

64.800

لیتر

 

 

 

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :