آگهی و اطلاعیه ها

آگهي تمدید شماره3 مناقصه عمومی شماره 1402/129

آگهي تمدید شماره3 مناقصه عمومی شماره 1402/129

  آگهي تمدید شماره3 مناقصه عمومی شماره 1402/129   شركت پارس خودرو در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان و پيما...