(آرشیو ماه بهمن 1401)

تمدید آگهي مناقصه عمومی  شماره: 89-1401

تمدید آگهي مناقصه عمومی شماره: 89-1401

تمدید آگهي مناقصه عمومی شماره: 89-1401 عطف به مناقصه شماره 76-1401 با موضوع رنگ سفید سالید دو جزئی قطعات پلیمری به همراه هاردنر و تینر شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام ذیل را ...
تمدید آگهي مناقصه عمومی  شماره: 88-1401

تمدید آگهي مناقصه عمومی شماره: 88-1401

تمدید آگهي مناقصه عمومی شماره: 88-1401 عطف به مناقصه شماره 78-1401 با موضوع عامل چسبندگی طوسی قطعات پلاستیکی طوسی به همراه تینر شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق...