آرشیو ماه خرداد 1402

آگهي تمدید  مناقصه عمومی  شماره 147

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 147

  آگهي تمدید  مناقصه عمومی شماره 147 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و...