(آرشیو نویسنده parskhodronews.ir)

آگهی مناقصه عمومی  100-1401

آگهی مناقصه عمومی 100-1401

آگهي تمدید مناقصه عمومي  شماره: 100-1401 شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق تامین کننده واجد صلاحیت تامین نماید، لذا از کلیه تولید کنندگان، با زمینه فعالیت مرتبط دعو...
آگهی مناقصه عمومی  95-1401

آگهی مناقصه عمومی 95-1401

آگهي تمدید(اول) مناقصه شماره: 95-1401   بدینوسیله شركت پارس خودرو آگهي مناقصه شماره 95-1401 مربوط به تامین اقلام ذیل را از طریق تامین کننده واجد صلاحیت از تاریخ 1401/12/17لغایت 14...