ممیزی برون سازمانی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) پارس خودرو/صدور مجدد، ارتقا و ابقا 10گواهینامه و تائیدیه

ممیزی برون سازمانی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) پارس خودرو/صدور مجدد، ارتقا و ابقا 10گواهینامه و تائیدیه

نماینده مدیریت در نظام های مدیریتی و مدیر تعالی شرکت پارس خودرو از برگزاری ممیزی برون سازمانی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) پارس خودرو در سال 1400 توسط تیم ممیزی شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران به نمایندگی از سوی مرکز صدور گواهینامه هلدینگ TÜV AUSTRIA خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، سرژیک صادقی با بیان این خبر افزود: در این ممیزی که ترکیبی از ممیزی های صدور مجدد، ارتقا و مراقبتی بوده، ۹ سیستم یا فرایند یکپارچه مدیریتی مبتنی بر ۹ استاندارد بین المللی ارزیابی شده که به عنوان نتیجه نهایی ممیزی، تمامی فرایندها بدون هیچگونه عدم انطباق و تنها با ارائه چند پیشنهاد برای بهبود، جهت صدور مجدد، ارتقاء و یا ابقای تائیدیه ها، توصیه شدند.
وی در تشریح ۹ استاندارد گفت: سیستم یا فرایندهای استقرار یافته و نوع توصیه های صورت گرفته در این ممیزی شامل صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2015، صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر ISO 14001:2015 و صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر ISO 45001:2018 است.
صادقی ادامه داد: ارتقا و صدور مجدد تائیدیه سیستم مدیریت شایستگی و توسعه افراد مبتنی بر ISO 10015:2019، ابقای گواهینامه سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001:2018، صدور مجدد تائیدیه سیستم/فرایند مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان مبتنی بر ISO 10002:2018،ابقاء تائیدیه سیستم/فرایند مدیریت حل اختلافات برون سازمانی مبتنی بر ISO 10003:2018، ابقاء تائیدیه سیستم/فرایند مدیریت سنجش رضایت مشتریان مبتنی بر ISO 10004:2018 و صدور مجدد تائیدیه سیستم/فرایند ارزیابی عملکرد زیست محیطی مبتنی بر ISO 14031:2013 نیز ۵ سیستم و توصیه دیگر در این ممیزی بوده است.
به گفته وی، از دستاوردهای جدید در این ممیزی دریافت تائیدیه برای استاندارد ISO 10015:2019 استس که اینبار شرکت پارس خودرو در شمار نخستین سازمان هایی قرار گرفت که موفق به اخذ این تائیدیه شده  اند.
گفتنی است، سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) پارس خودرو با دامنه کاربرد جامع و تعدد سیستم های خود یکی از کامل ترین و وسیع ترین سیستم های مستقر شده در سطح ملی است. مدل تعالی سازمانی پارس خودرو نیز بر پایه این سیستم و با راهبرد ایجاد سازمانی پایدار، مشتری مدار و متعهد به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شکل گرفته است.

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :