آگهی مناقصه عمومی 09-1401

آگهی مناقصه عمومی 09-1401

 

آگهي مناقصه عمومی

شماره09 - 1401

شرکت پارس خودرو در نظر دارد فعالیت های مندرج در جدول ذیل را به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لـذا از كليـه تامین کنندگان و پيمانكاران دارای صلاحیت با تجربه و سابقه کاری مرتبط دعوت به عمل مي آيد مطابق فعالیت ها و شرایط مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  • دریافت  اسناد : سایت پارس خودرو  
  •  زمان ارائه پیشنهاد قیمت : تا روز دو شنبه 28/06/1401 (ساعت 9 صبح لغایت 15 عصر- به جز ایام تعطیل)
  • آدرس محل ارائه مدارک و پاکات : تهران، كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج ، شرکت پارس خودرو ،  مدیریت حراست دبیرخانه حراست
  • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه شده 10 روز می باشد.
  • شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول تمامی شروط اسناد مناقصه می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شرکت پارس خودرو در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

بديهي است ارائه و تحويل مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد, لذا تیم ارزیابی پارس خودرو به منظور بررسی و ارزیابی توان فنی و بازرگانی (پاکت الف) شرکتهای داوطلب ، از امکانات آن مجموعه بازدید خواهد نمود.

 

 

شرح فعالیت

الزام مورد نظر

ضمانت شرکت در مناقصه (ریال)

محل دریافت اسناد

بارگیری ، حمل و انتقال قالبهای امانی برلیانس از شرکت قالبهای صنعتی سایپا به شرکت پارس خودرو

1-موارد مرتبط با حمل و نقل

140.000.000

معاونت بازرگانی مدیریت خرید خدمات -  اداره خرید خدمات مهندسی و لجستیگ

 

 

 

روابط عمومی شرکت پارس خودرو

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :