آگهی مناقصه عمومی 100-1401

آگهی مناقصه عمومی  100-1401

آگهي تمدید مناقصه عمومي

 شماره: 100-1401

شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق تامین کننده واجد صلاحیت تامین نماید، لذا از کلیه تولید کنندگان، با زمینه فعالیت مرتبط دعوت به عمل مي آید مطابق شرایط مندرج در جدول ذیل از تاریخ 1401/12/16 لغایت 1401/12/20 ( از ساعت 9 صبح لغایت 15 عصر ) نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد و ارایه مدارک: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، شرکت پار س خودرو ، معاونت بازرگاني، مدیریت خرید داخل اداره خرید رنگ و مواد شیمیایی تلفن 48913842 -48914516

بدیهي است ارائه و تحویل مدارك هیچگونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد، لذا تیم ارزیابي پارس خودرو به منظور بررسي وارزیابي توان فني و بازرگاني شرکتهاي داوطلب ، از امکانات آن مجموعه ها بازدید به عمل مي آورد .

از برنده مناقصه یک فقره چک یا ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ کل خرید اخذ خواهد شد  و پس از پایان تعهدات عودت میگردد.

سایر اطلاعات و جرئیات مربوط به مناقصه، در اسناد مناقصه درج شده است.

ردیف

شرح

مقدار

واحد

الزامات

1

گاز کولر ( تن تانک )

40000

کیلوگرم

مطابق با معیارهای پذیرش واحد مهندسی پارس خودرو مندرج در اسناد مناقصه

 

 

 

 

 

روابط عمومي شركت پارس خودرو

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :