اسناد تمدید مرحله اول مناقصه محدوده موضوع انتخاب پیمانکار انجام عملیات سرویس تعمیر و نگهداری

اسناد تمدید مرحله اول مناقصه محدوده موضوع انتخاب پیمانکار انجام عملیات سرویس تعمیر و نگهداری

.

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :

فایل پیوست