آگهی فراخوان اعطای نمایندگی فروش مکمل بنزین

آگهی  فراخوان اعطای نمایندگی فروش مکمل بنزین

شرکت سهامی جیپ (سهامی خاص) در نظر دارد نمایندگی فروش مکمل بنزین (اکتان بوستر) خود را در سطح کشور از طریق این فراخوان واگذار نماید.
لذا متقاضیان حقیقی و حقوقی با ارائه مستندات لازم در خصوص توانمندی مالی و فروش در این حوزه می توانند حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری از تاریخ درج آگهی درخواست کتبی خود را به آدرس ایمیل iran.jeep1335@gmail.com ارسال فرمایند.
بدیهی است این شرکت در قبول یا رد درخواست های واصله مختار خواهد بود.


روابط عمومی شرکت سهامی جیپ(سهامی خاص)

news.parskhodro.ir 29229 امتیاز به خبر :