آرشیو ماه دی 1401

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 37 -1401

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 37 -1401

  آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 37 -1401 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد الشرایط اقدام نماید؛ لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط ...