آگهي تمدید مناقصه عمومی  شماره 149

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 149

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 149 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت ب...
آگهي تمدید مناقصه عمومی  شماره 149

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 149

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 149 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت ب...
تمدید آگهي  مناقصه عمومی  شماره173

تمدید آگهي مناقصه عمومی شماره173

تمدید آگهي  مناقصه عمومی شماره173 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین 22 ردیف فیلترهای سالن رنگ ( طبق لیست پیوست) از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کن...