آگهي مناقصه عمومي شماره 91 - 140

آگهي مناقصه عمومي شماره 91 - 140

آگهي مناقصه عمومي شماره 91 - 1401 شرکت پارس خودرو در نظر دارد ن سبت به تامین اقلام ذیل تو سط شرکت های واجد شرایط اقدام نماید،لذا از کلیه تامین کنندگان با فعالیت مرتبط و با تجربه دعوت به ع...
آگهي مناقصه عمومي شماره 92 - 14

آگهي مناقصه عمومي شماره 92 - 14

آگهي مناقصه عمومي شماره 92 - 1401 شرکت پارس خودرو در نظر دارد ن سبت به تامین اقلام ذیل تو سط شرکت های واجد شرایط اقدام نماید،لذا از کلیه تامین کنندگان با فعالیت مرتبط و با تجربه دعوت به ع...
تمدید آگهي مناقصه عمومی  شماره: 89-1401

تمدید آگهي مناقصه عمومی شماره: 89-1401

تمدید آگهي مناقصه عمومی شماره: 89-1401 عطف به مناقصه شماره 76-1401 با موضوع رنگ سفید سالید دو جزئی قطعات پلیمری به همراه هاردنر و تینر شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام ذیل را ...