آگهي  مناقصه عمومی  شماره 225-1402

آگهي مناقصه عمومی شماره 225-1402

  آگهي  مناقصه عمومی شماره 225-1402 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و...
آگهي مناقصه عمومی  شماره: 220 - 1402

آگهي مناقصه عمومی شماره: 220 - 1402

  آگهي مناقصه عمومی شماره: 220 - 1402 شركت پارس خودرو در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید، لـذا از كل...
آگهي مناقصه عمومی  شماره: 230 - 1402

آگهي مناقصه عمومی شماره: 230 - 1402

  آگهي مناقصه عمومی شماره: 230 - 1402 شركت پارس خودرو در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان و پيمانكاران دارای صل...
آگهي تمدید مرحله اول مناقصه عمومی  شماره 1402/219

آگهي تمدید مرحله اول مناقصه عمومی شماره 1402/219

  آگهي تمدید مرحله اول مناقصه عمومی  شماره 1402/219 بدینوسیله به اطلاع میرساند انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت انجام عملیات ذیل تا تاریخ 1402/07/08 تمدید گردید ، لـذا از كل...