آگهي تمدید مناقصه عمومی  شماره 140-1402

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 140-1402

  آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 140-1402 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و...
آگهي تمدید مناقصه عمومی  شماره 135-1402

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 135-1402

  آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره 135-1402 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و...