آگهی مناقصه عمومی  02-1401

آگهی مناقصه عمومی 02-1401

  آگهي مناقصه عمومی شماره: 2-1401   شركت پارس خودرو در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق تامین کننده واجد صلاحیت تامین نماید، لـذا از كليـه تولید کنندگان، با زمینه فعاليت...
آگهي مناقصه عمومی12-1401

آگهي مناقصه عمومی12-1401

آگهي مناقصه عمومی شماره  12- 1401 شرکت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعالیت مرتبط و با تجربه دعو...