آگهي مناقصه عمومي شماره 81 - 1

آگهي مناقصه عمومي شماره 81 - 1

آگهي مناقصه عمومي شماره 81 - 1401 شرکت پارس خودرو در نظر دارد ن سبت به تامین اقلام ذیل تو سط شرکت های واجد شرایط اقدام نماید،لذا از کلیه تامین کنندگان با فعالیت مرتبط و با تجربه دعوت به ع...
تمدید آگهي مناقصه عمومی  شماره90 -1401

تمدید آگهي مناقصه عمومی شماره90 -1401

  تمدید آگهي مناقصه عمومی شماره90 -1401 شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تامین اقلام ذیل از شرکتهای واجد وشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان با فعاليت مرتبط و ...