آگهی تمدید مرحله اول مناقصه عمومی  شماره: 63 - 1401

آگهی تمدید مرحله اول مناقصه عمومی شماره: 63 - 1401

  آگهی تمدید مرحله اول مناقصه عمومی شماره: 63 - 1401 شركت پارس خودرو در نظر دارد انجام عملیات های ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لـذا از كليـه تامین کنندگان و ...
آگهي تمدید مناقصه عمومی  شماره: 67-1401

آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره: 67-1401

  آگهي تمدید مناقصه عمومی شماره: 67-1401   احتراماً به اطلاع می­رساند مناقصه شماره 50-1401 با موضوع سیلر درزگیر گلوله ای از تاریخ 11/11/1401 لغایت 17/11/1401 تمدی...